แบบฟอร์มแจ้งขอคืนเงิน

กรอกแบบฟอร์มด้านล้างเพื่อแจ้งขอคืนเงินค่าสินค้าและบริการ

ชื่อบัญชี Truemoney Wallet หรือ ชื่อผู้ใช้ Tmtopup (สําหรับโอนเงิน เช่น User : Payniex)

Email อีเมล์

เบอร์โทรศัพท์

บัญชีที่รับเงินคืน บัญชี Truemoney Wallet หรือ Tmtopup

เลือกคืนเงินผ่านบริการ

จํานวนเงินที่โอน

วันที่โอน /วัน/เดือน/ปี เช่น 05/06/2559

เวลาที่โอน เช่น 10:00 น.

แสดงหลักฐานหรือไม่ (กรอก Email เพื่อรับหลักฐาน หรือ ปล่อยว่างเพื่อไม่ต้องการรับหลักฐาน)