Terms of Services

1. เว็บไซต์ของเราบริการรับเติมเงินสดเข้า E Currency และ Bitcoin ผ่านธนาคาร, Truemoney Wallet, บัตรเติมเงิน Truemoney และ ถอนเงิน Turemoney Wallet เท่านั้น
2. หลังจากการโอนเงินทุกครั้งที่จะใช้บริการ ต้อง “แจ้งชําระเงิน” แก่เราทุกครั้ง เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบความถูกต้อง
3. ลูกค้าทุกท่านที่จะใช้บริการ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของ บัญชี, อีเมล์ รับรหัสสินค้า ให้ถูกต้อง ก่อนการแจ้งโอนเงินทุกครั้ง
4. ในกรณีเติมเงินเข้าบัญชี ท่านจะต้องคํานวน หักค่าบริการ และเสียค่าธรรมเนียม ก่อนถึงจะได้ยอดเงินที่แท้จริงเข้าบัญชี PayPal ของท่าน
5. ทางเว็บไซต์ จะส่งเงินไปให้ท่าน เมื่อท่านโอนเงินมาให้เราก่อนเสมอ
6. จำนวนเงินขั้นต่ำในการเติมเงิน คือ 50 บาท ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการรับซื้อ
7. ลูกค้าที่ต้องการขายเงิน E Currency จะต้องเป็นบัญชีที่ยืนยันอีเมล์ แล้วเท่านั้น ไม่มีขั้นต่ำในการรับซื้อ (จํานวนรับสูงสุดจะถูกกําหนดด้านหน้าเว็บไซต์)
8. ลูกค้าที่ต้องการถอนเงิน Truemoney Wallet สามารถถอนเงินผ่านธนาคารได้เท่านั้น
9. เว็บไซต์ของเราบริการรับเติมเงินสดเข้า E Currency ในสกุลเงิน ดอลล่าร์ โดยยึดสกุลเงินดอลลาร์เป็นหลักในการแปลงเป็นสกุลเงิน
10. ห้ามนําบัญชีการค้าของเราทุกชนิดไปหลอกลวงผู้อื่นให้โอนเข้ามาเด็ดขาด
11. กรณีรายการสั่งซื้อ ที่น่าสงสัยในการกระทําความผิดมาหรือรายการน่าสงสัย เราจะส่งรหัส SMS OTP 6 หลักเพื่อยื่นยันตัวตนของคุณ ก่อนการโอนเงินให้คุณ เสมอ
12. เราขอปฏิเสธการทําธุรกรรมทั้งหมดกับรายการสั่งซื้อที่น่าสงสัยในการหลอกลวงผู้อื่นโอนเข้ามา และจะปฏิเสธการทําธุรกรรมในอนาคตทั้งหมด คุณจะไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดของเราได้อีกต่อไป
13. เราไม่รับผิดชอบต่อการชดใช้ยอดเงิน กรณีที่คุณกรอกบัญชีรับเงินผิดและเราส่งการชําระเงินออกไปแล้ว รายการจะไม่สามารถทําการดึงเงินกลับมาได้ คุณต้องรับผิดชอบต่อยอดเงินทั้งหมด
14. ลูกค้าที่ใช้บริการโอนเงินผ่านธนาคารต้องยืนยันตัวตนและผูกบัญชีธนาคารแล้วเท่านั้น
15. เราไม่ยอมรับการโอนเงินจากบัญชีธนาารอื่นที่ไม่ใช้ของคุณเข้ามาบัญชีธนาคารของเรา ลูกค้าที่ยืนยันตัวตนสามารถมีได้บัญชีเดียว และ ธนาคารเดียวเท่านั้น
16.เราไม่รับคืนเงิน กับรายการสั่งซื้อที่สําเร็จแล้วทุกชนิด
17.โปรดติดต่อการขายทุกครั้ง อย่าโอนเข้าบัญชีเก่าของเรา เราจะไม่รับผิดชอบยอดเงินของคุณเมื่อบัญชีเก่าของเราไม่สามารถใช้งานได้
18. จากข้อ 15 หากมีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารอื่นเข้ามายังบัญชีธนาคารของเรา เราจะพักยอดเงินทั้งหมดไว้ 48 ชั่วโมง และจะไม่มีบริการใดๆ ที่เราจะดําเนินการ จนกว่าคุณจะอธิบาย ถึงยอดเงินดังกล่าวให้เราอย่างละเอียด พร้อมขอข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติ่ม
19. รายการเติม Bitcoin มีความเสี่ยงเราไม่รับโอนไปยังบุคคลที่ 3 ที่ไม่ใช้คุณ
20. เราไม่รับประกันความเสี่ยงทุกชนิดที่เกี่ยวกับ Bitcoin
21. รายการ รับ ส่ง Bitcoin มีความช้าเร็วไม่แน่นอน เราไม่สามารถกําหนดเวลาที่แน่นอนได้ คุณจําเป็นต้องคํานวนระยะเวลาและความเสี่ยงของคุณเอง ก่อนทําการสั่งซื้อ

หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดตดต่อแชทสนันสนุน, Line อื่นๆ